PAR MUMS

SIA “Latima” dibināta 1992.gada 2.decembrī.

Kopš 2017.gada janvāra uzņēmums Latvijas Republikas Zāļu Valsts aģentūrā reģistrējis zāļu lieltirgotavu, kuras darbība atbilst Eiropas Savienībā, kā arī Latvijas Republikā, pieņemtajām pamatnostādnēm par cilvēkiem paredzētu labu zāļu izplatīšanas praksi.

SIA "Latima" 2019. gada 26.martā ir noslēgusi līgumu Nr. 1.1.1.1/18/A/164 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanai.

SIA RIGVIR ir noslēdzis 2016. gada 31.oktobrī līgumu Nr.SKV-L-2016/903 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.